Buradasınız : UKS2014 / Sempozyum Hakkında
Türkçe
English
Cumartesi, 06.06.2020

II. ULUSLARARASI KADIN SEMPOZYUMU VE SANAT ÇALIŞTAYI “TOPLUMSAL VE SİYASAL HAYATTA KADIN”


 

Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAM) tarafından 8-9-10 Mayıs 2014 tarihlerinde Birleşmiş Milletler’in (BM) desteği ile “Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın” konulu Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı düzenlenecektir.

Giresun Üniversitesi genç ve dinamik bir üniversite olarak, hem bölgesel, hem de uluslararası alanda yoğun biçimde çalışmalarını sürdürürken, özellikle son iki yıldır, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği alanında yoğun biçimde çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar ışığında Giresun Üniversitesi, geçtiğimiz yıl 17 farklı ülkeden 45 bilim insanını ağırlayarak “Cinsiyetlerarası Eşitsizliğin ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Devlet Politikaları ve Sivil Sorumluluk” konulu I. Uluslararası Kadın Sempozyumu'nu ve Sanat Çalıştayı'nı Birleşmiş Milletler ve Unesco ile  birlikte düzenleyerek, dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır.

Giresun Üniversitesi, 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştireceği II. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı'nda, cinsiyet ayrımının tam karşısında durmak, eğitim ve sağlık gibi temel hakların ve özgürlüklerin birer yaşam hakkı olduğunu savunmak için, dünyada cinsiyetlerarası eşitlik konusunda etkin biçimde çalışan, düşünen ve üreten Kadın Araştırma Merkezleri ile birlikte çok boyutlu ve geniş kapsamlı ikinci bir uluslararası konferans düzenleyecektir.

II. ULUSlARARASI KADIN SEMPOZYUMU ve SANAT ÇALIŞTAYI

"TOPLUMSAL ve SİYASAL HAYATTA KADIN

Sempozyumun bu yılki konusu “Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın” olarak belirlenmiştir.

 Bu konferans; kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapan, destekleyen ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlayan, kadının toplumsal hayatta hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için kadın sorunları konusunda “toplumsal cinsiyet eşitliği” ilkesine uygun olarak araştırma ve alan çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlamaya çalışan, yurtiçinde ve yurtdışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yaparak uzmanlaşmaya çalışan ve bu alana yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunan Giresun Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (GÜKAM) tarafından organize edilmektedir.

Her toplum, kendi bünyesinde yaşayan insanlara, cinsiyete bağlı olarak farklı roller ve görevler tanımlamaktadır. Dinamik bir yapıya sahip olan toplum, bireye biçtiği rolü kusursuz oynamasını istemektedir. Toplumsal sistem içerisindeki cinsiyetlere yönelik bakış açısı ve bu konudaki değer hükümleri toplumdan topluma, zamandan zamana farklılaşabilmektedir. Toplumsal yapının değişimlere açık, dinamik bir yapı karakterinde olması, bünyesinde yer alan sosyal ilişkilerin ve değerlerin de zamanla değişmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede toplumsal davranışların önemli bir belirleyicisi olan cinsiyetle alakalı roller ve değerler de zamanla çeşitli faktörlerin etkisiyle değişebilmektedir. Sempozyum süresince kadının inşa edilen ortak kültürde ne kadar söz hakkı olduğu; ulusal ve yerel siyasette ne oranda ve nasıl temsil edildiği, tarihten günümüze kadının yeri ve gücü, kadın odaklı edebiyat, sanat ve medya gibi konulara değinilmesi ve kadının toplumsal ve siyasal hayatta var olan vazgeçilmez yerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

II. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı'nın alt başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

·         Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın,

·         Yerel Siyasette Kadın Temsili,

·         Giresun’dan Bakınca Dünya’da Kadın,

·         Tarihte Kadın,

·         Kadının Gücü,

·         Annelik ve Kutsiyet,

·         Kadın ve Edebiyat,

·         Kadın Bedeninin İstismarı,

·         Medya Sektörüne Kadınların Katılımı,

·         Kadına Yönelik Şiddet ve Devletin Önleyici Politikaları

    

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

II. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı'na bildiri özetleri, en geç 1 Mayıs 2014 tarihine kadar gönderilmelidir.

Bildiri özetinde çalışmanın amacı, önemi, yöntemi ve sınırlılıkları açık olarak ifadew edilmelidir. Bildiri özetleri, en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar sözcükler en fazla 5 sözcük olmalıdır. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.

Bildiri özeti, A4 kağıtta, sol, üst, sağ ve alttan 2.5cm boşluk bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Özette bildirinin başlığı, yazar(lar)ın unvan(lar)ı, ad-soyad(lar)ı, bağlı bulundukları kurum, e-posta adresleri ve telefon numarası bulunmalıdır. Özet bildiri, elektronik ortamda, word belgesi olarak, gukam@giresun.edu.tr adresine "Sempozyum-Soyad" konu başlığı ile gönderilmelidir. Belge de aynı şekilde adlandırılmalıdır.

           

 Bildiri Yazım Kuralları

II. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı’nda sunulan bildirilerin tam metinleri, dergi özel sayısında yayımlanmak üzere en geç 15 Haziran  2014 tarihine kadar gönderilmelidir.

Tam metinler (başlık, yazar isimleri, özet, referanslar ve kaynakça dahil olmak üzere) maksimum 8,000 kelimeyle sınırlıdır.

Bildiri tam metinleri 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında, MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı A4 kâğıdına soldan, sağdan, üstten, alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

Bildiri tam metinleri ve içeriği hazırlanırken, bildiri sunulan alandaki ulusal/uluslararası akademik yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Atıflar iç not olarak metin içinde parantez açılarak verilmelidir. Parantez içinde verilen iç notta yazarın soyadı, eserin yayın tarihi ve sayfa numaraları şu örnekteki gibi yazılmalıdır: Tek yazarlı eserler için (Badınter, 2011: 137); iki yazarlı eserler için (İnceoğlu ve Kar, 2010: 133-134); ikiden fazla yazarlı eserler için Stern ve diğerleri, 2013: 1-4).

Bildiri tam metini içinde atıf yapılan eserlerin ayrıntılı künyesi, bildiri sonunda yazılacak kaynakçada eksiksiz olarak verilmelidir. Kaynakçada eserlerin künyesi aşağıdaki örneklerde olduğu gibi yazılmalıdır:

1.Kitaplar

Badınter, E. (2011), Kadınlık mı Annelik mi?, Çev. Ayşen Ekmekci,  İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

İnceoğlu, Y. ve Kar, A. (2010), Dişilik, Güzellik ve Şiddet Sarmalında Kadın ve Bedeni, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Stern,D.N. ve diğerleri (2013), Bir Annenin Doğuşu, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 

2.Makaleler

Ayata, A.G. (1998), “Laiklik, Güç ve Katılım Üçgeninde Türkiye’de Kadın ve Siyaset”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, ss.237-228.

Peuravaara, K. (2013), “Theorizing The Body: Conceptions of Disability, Gender and Normality”, Disability&Society, 28(3), ss. 408-417.

 

3.Kongre-Sempozyum Bildirileri

Bora, A. (2008), “Annesiz Kızlar: Modern Babaların Modern Kızları”, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Sempozyumu, Koç Üniversitesi, İstanbul, 29-30 Kasım 2008.

Çakır, S. (2005), “Siyasetin Cinsiyeti: Türkiye’de Kadın Parlamenterler”, Sosyal Bilimler Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 8 Aralık 2005.